Davutpaşa Medresesi

Hasırcılar Yeni Han
Mart 11, 2020
Yağlıkçı Hacı Reşit Bey Yalısı
Mart 11, 2020

Davutpaşa Medresesi avlu ve çevre düzenleme inşaatı ve rölöve, restitüsyon, restorasyon proje ve raporlarının hazırlanması işi

YAPIYA AİT BİLGİLER:

Adres: İstanbul İli, Fatih İlçesi Cerrahpaşa Mahallesi, Hekimoğlu Alipaşa Caddesi 1134 Ada, 34-35-36-37-38-39-40-89-90 Parseller Davutpaşa Medresesi Fatih İstanbul
 
Tarih: 2015-2019
 
Mal Sahibi: İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü
 
İlgili İdare: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 
İşveren: Gürsoy Grup
 
Proje Koordinasyon: Renova Restorasyon-Bağış Kankotan
 
Proje Danışmanları: Prof. Dr. Sait Başaran (Konservasyon Uzmanı), Doç. Dr. Seden Acun Özgünler (Malzeme Uzmanı), Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli (Restorasyon Uzmanı), Yrd. Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu (Osmanlı Uzmanı Sanat Tarihçi), Yrd. Doç. Dr. Mehmet S. Ökten (Statik Uzmanı), Dr. Mimar Şirin Akıncı, Hayri Fehmi Yılmaz (Bizans Uzmanı Sanat Tarihçi)
 
Proje Ekibi: Hüseyin Ali Akçay, Mimar, Merve Korkmaz Sekitmez, Mimar, Fuat Terzi, Mimar, Büşra Şenyurt Yıldırım, Restoratör, Özlem Kocabıyık, Restoratör
 
Davutpaşa Medresesi, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Cerrahpaşa semtinde, Davutpaşa Medresesi Sokağı üzerinde, 229 pafta, 1134 ada, 35 parselde, Davutpaşa Külliyesi’nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Medresenin de içinde bulunduğu külliye, II. Beyazıd’ın vezirlerinden Derviş ya da Koca Davut Paşa isimleriyle anılan Davut Paşa tarafından 1485 (Hicri 890) yılında yaptırılmıştır. Külliye; cami, medrese, imaret, sıbyan mektebi, türbe, çeşme ve şadırvandan oluşmaktadır. 1648 depreminde medresenin dershanesi ve iki hücresinin yeniden yapılmasını gerektirecek kadar büyük hasar gördüğü bilinmektedir. Ancak, yapının kayıtlı ilk onarımı 1718 Unkapanı yangını ve 1766 depreminde gördüğü hasarın ardından, 1766-1767 yıllarında Hassa Baş Mimarı Tahir’in nezareti altında İsmail ve Abdullah isimli kişiler/ustalar tarafından yapılmıştır. Davutpaşa Medresesi, 18mx19m boyutlarında kareye yakın planlı avlu etrafında ‘’U’’ şeklinde sıralanan hücreler ve hücrelerin önünde, üç yönde sıralanan revaklardan oluşmaktadır.

Davutpasha Madrasah yard and landscaping construction and building surveyor, restitution, restoration, preparation of the projects and the reports

Address: İstanbul Province, Fatih District Cerrahpaşa Quarter, Hekimoğlu Alipaşa Street 1134 City Block, 34-35-36-37-38-39-40-89-90 Parcel Davutpasha Madrasah Fatih-İstanbul
Date: 2015-2019
 
Landlord: Istanbul Regional Directorate for Foundations
 
Related Administration: Istanbul Metropolitan Municipality
 
Employer: Gürsoy Group
 
Project Coordination: Renova Restoration – Bağış Kankotan
 
Project Consultant: Prof. Dr. Sait Başaran (Conservation Specialist), Dr. Seden Acun Özgünler (Material Specialist), Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli (Restoration Specialist), Doç. Dr. Ahmet Vefa Çobanoğlu (Ottoman Specialist, Art Historian), Yrd. Doç. Dr. Mehmet S. Ökten (Statics Specialist), . Şirin Akıncı (Architect), Hayri Fehmi Yılmaz (Byzantium Specialist Art Historian)
 
Project Team: Hüseyin Ali Akçay (Architect), Merve Korkmaz Sekitmez (Architect), Fuat Terzi (Architect), Büşra Şenyurt Yıldırım (Restorator), Özlem Kocabıyık (Restorator)
 
The complex, in which the madrasah takes place, was made by Davut Pasha, who was one of the viziers of Beyazıd the 2nd in 1485. The complex is composed of a mosque, a madrasah, almshouse, primary school, mausoleum, fountain and a water-tank. It is known that in the earthquake of 1648, the classroom of the madrasah and two of its cells have suffered a great damage. The first registered repair of the building happened after the Unkapanı fire of 1718 and the earthquake of 1766 by the masters called İsmail and Abdullah under the supervision of Hassa Baş’s architect Tahir. Davutpaşa Madrasah has a yard with a square plan approximately sized as 18mx19m and is composed of cells and in front of the cells, colonnades, lined up in three directions, surrounding the yard in the shape of a “U”.