Abdüllatif Suphi Paşa Konağı

2426 Ada 40 Parsel S.M.Ö. Konak
Mart 11, 2020
2306 Ada, 10-12-14-16 Parsel S.M.Ö. Ahşap-Kagir Yapılar
Ocak 11, 2020

Rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin ve raporlarının hazırlanması işi

YAPIYA AİT BİLGİLER:

 
Adres:İstanbul İli, Fatih İlçesi, Babahasan Alemi Mahallesi, Horhor Caddesi 936 Ada, 62 Parsel Abdullatif Suphi Paşa Konağı Fatih-İstanbul
Tarih:2008-2009
İlgili İdare:Fatih Belediye Başkanlığı
İşveren:Anfora Mimarlık Restorasyon Tasarım Danışmanlık ve İnşaat Ltd. Şti
Proje Koordinasyon:Renova Restorasyon-Bağış Kankotan
Proje Danışmanı:Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller
Proje Ekibi:Bağış Kankotan, Mimar, Pınar Ozan, Restoratör, Sevil İleri, Restoratör
Suphi Paşa Konağı, 1271/1854 yılında Abdullatif Suphi Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Suphi Paşa, Mora/Tripoliçe’de 1818 yılında doğmuştur. İtalyan bir mimara yaptırdığı konakta barok, ampir, neo rönesans, Osmanlı baroğu, geleneksel Türk mimarisi gibi farklı üsluplar ve kalemişi, ahşap oyma, kartonpiyer, mermer oyma, taş oyma gibi farklı teknikler kullanılmıştır.
Suphi Paşa Konağı, Osmanlı kâgir sivil mimarisinin ayakta kalan nadir örneklerindendir. Planlamasında geleneksel Türk sivil mimarisinin orta sofalı ve eyvanlı plan tipi uygulanmış buna karşılık cephe düzenlemesinde, mimari ayrıntılarda ve süsleme tarzında yapıya Avrupai bir görünüm kazandıran Batı kökenli üsluplar (barok, ampir ve neo rönesans) kullanılmıştır.
Konak 3 katlı olarak inşa edilmiştir. Giriş kapısı mermer pilastırlarla çevrelenmiş, bunun da üzerine taştan yapılmış, sepet kulpu olarak nitelendirilen bir kemer yerleştirilmiştir.
Konağın her katında planı boydan boya kaplayan dikdörtgen sofalar bulunur. Bu sofaların kenarlarında karşılıklı odalar (eyvanlar) yerleştirilmiştir. Merdiven kovasının bulunduğu eyvan eğrisel bir formdadır ve cephede belirginleştirilmiştir.
Zemin kat ve 1. kat tavanlarında ahşap pasalı tavan kullanılmıştır. 2.katın tavanında ise oldukça güzel kalemişi tavan bezemeleri kullanılmıştır. Kalemişlerinde doğa teması öne çıkmaktadır. Panolarda manzaralar, çeşitli kuşlar ve çiçekler resmedilmiştir.
Süsleme bakımından en zengin kat olan 2.katın sofasında mekânlar birbirlerinden sepet kulplu kemerle bitirilen büyük pencereleri ve kapısı olan yarı şeffaf duvarlarla ayrılmıştır. Bu pencerelerin aralarında korint üslupta ahşaptan oyulmuş sütunlar yerleştirilmiştir. Doğramaların üstündeki sütun araları yine kalem işleri ile bezenmiştir. Tavan köşelerinde geniş silmeler kullanılmıştır. 2.katın büyük salonun üstü beyzi kubbe ile örtülmüş ve kalemişleri ile süslenmiştir.
Cepheler sade bir görünümdedir. Yapı köşelerine taş pilastırlar yerleştirilmiştir. Bu pilastırlar her kat arasında yatay taş bir silme ile kesilmiş ve silmenin üzerinden diğer kat hizasından tekrar devam etmişlerdir. Bu pilastırlar toskan sütun başlıkları ile bitirilmişlerdir. Cephe, çatı ile birleştiği noktada taş bir saçak silmesi ile son bulmaktadır.

Building surveyor, restitution, restoration, preparation of the projects and the reports

Address: İstanbul Province, Fatih District Babahasan Alemi Quarter, Horhor Street 936 City Block, 62 Parcel  Abdullatif Suphi Pasha Mansion, Fatih-İstanbul
Date: 2008-2009
Related Administration: Fatih Mayoralty
Employer: Anfora Architecture Restoration Design Consultancy  and Construction co. ltd. 
Project Coordination: Renova Restoration - Bağış Kankotan
Project Consultant: Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller
Project Team: Bağış Kankotan (Architect), Pınar Ozan (Restorator), Sevil İleri (Restorator)           
Suphi Pasha Mansion was built by the order of Abdullatif Suphi Pasha in 1271/ 1854. Suphi Pasha was born in Mora/ Tripoliche in 1818. The mansion that he ordered to an Italian architect, show signs of different styles such as baroque, imperial, neo-renaissance, Ottoman baroque, traditional Turkish architecture along with different techniques such as paintings on the walls, wood carving, ceiling rose, marble carving, and stone carving.
Suphi Pasha Mansion is one of the exceptional masonry civil architecture surviving till the Ottoman era. The planning involves the middle hall and middle terrace seen in the traditional Turkish civil architecture, nevertheless the front arrangement, the architectural details and the embroidery style involves West-rooted styles (baroque, imperial, neo-renaissance), endowing the mansion a European aspect.
The mansion was built as a three decker.  The entrance door is framed with a marble plaster, above that an arch called basket arch, made up of stone, is placed.
In each floor of the mansion, there are rectangle halls all over. On the sides of these halls, there are reciprocal rooms. The hall where the wellhole is situated, has a curvilinear form and has been clarified on the front.
On the ceiling of the ground floor and the first floor, wood is used. The ceiling of the second floor has been beautifully decorated with wall painting. The theme of nature occurs in these paintings. Landscapes, variable birds and flowers have been portrayed.
The hall of the second floor, which is the richest in terms of ornamentation, the places are separated from each other with translucent walls with wide windows and door, ending with basket arches. In between these windows, pillars, which are wood carved in the corinthian style, are placed. Above the woodworks, the coloumn spacing has been ornamented with wall paintings. On the ceiling corners, wide mouldings are used. The big living room of the second floor is covered with an elliptical dome and adorned with paintings.
The faces have a plain look. Stone plasters are located on the edges. These plasters have been cut with a moulding of a horizontal stone in between each floor and above the moulding, they continue from the level of the other floor. These plasters are ended with Tuscan pillar heading. A stone upper cornice of the facade meets the front with the roof.